سنبه ( ابزار نشان گذاری )

 میله‌ای فلزی برای پر کردن تفنگ‌های سر پر یا تمیز کردن لولة تفنگ‌ها. ؛ ~ را پر زور دیدن مخاطب یا طرف معامله را مصالحه ناپذیر یافتن، خود را با شخص محکم و سمجی مواجه دیدن. ابزار نشانه گزاری

سنبه ( ابزار نشان گذاری ) 

( یک محصول وجود دارد. )