پیچ شیروانی

یکی از اتصالات مورد استفاده صنعتگران که در سازه های صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود پیچ شیروانی می باشد.

پیچ شیروانی 

( 10 محصول وجود دارد )