پیچ سازه

برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت بیش از ۰٫۷ و کمتر از ۲٫۲۵ میلیمتر به یکدیگر استفاده میشود

پیچ سازه 

( 2 محصول وجود دارد )