چکش و پتک

چَکُّش ابزاری است متشکل از دسته و مضربه که غالباً برای وارد کردن ضربه به میخ به کار می‌رود.

پُتک ابزاری است که مضربه (سر) معمولاً فلزی بزرگ و صافی دارد که به یک دسته متصل است. بخاطر بزرگی سر پتک می‌تواند نیروی بزرگتری از چکشهای هم‌اندازه خود وارد نماید و مانند کوبه نیرو را در مساحت بزرگتری توزیع می‌کند. این برخلاف چکشهای دیگر است که نیرو را در مساحت کوچکی متمرکز می‌کنند.

چکش و پتک 

( 6 محصول وجود دارد )