ژنراتور بنزینی
موتور ژنراتور عبارت است از مجموع یک ژنراتور و یک موتور که به هم متصل شده و تشکیل یک تجهیزات جدید را می‌دهد. این ترکیب را موتور ژنراتور یا جن ست می‌نامند

ژنراتور بنزینی 

( 5 محصول وجود دارد )