تراز دستی

ترازهای اولیه دارای استوانه‌ای شیشه‌ای یا قوس بسیار کم و قطر داخلی ثابت در هر جهت بودند. این استوانهٔ شیشه‌ای بطور ناکامل با مایعی پر می‌شد بطوری که حبابی در آن باقی بماند. قوس اندک اوله به سمت بالا باعث می‌شد که حباب بتواند در وسط کوله، بالاترین نقطه ثابت بماند.

تراز دستی 

( 7 محصول وجود دارد )