سیم جوش

جهت جوشکاری با دستگاهای CO2 

سیم جوش 

( 3 محصول وجود دارد )